Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Algemene ledenvergadering AV Suomi

Hierbij nodigen wij alle leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op dinsdag 11 december 2018 om 20.30 uur, in het clubgebouw van AV Suomi. Na afloop is er nog een gezellige ‘borrel’ voor alle aanwezigen om even na te kletsen. Het Jaarverslag 2017 - 2018 en Beleidsvoornemens en begroting 2018 - 2019 vind je hier.

Agenda:

1.    Opening door de voorzitter  

2.    Ingekomen stukken en mededelingen 

3.    Goedkeuring notulen vergadering d.d. 12 december 2017

 De notulen zijn opgenomen in dit jaarverslag en staan op de website.

4.    Goedkeuring jaarverslagen

De jaarverslagen zijn opgenomen in het jaarverslag en staan op de website.

a.                 Jaarverslag algemeen bestuur en commissies

b.                 Financieel jaarverslag 

c.                 Verslag Kascontrolecommissie (mondeling) 

5.  Verkiezingen

a. Bestuur

* Volgens het rooster van aftreden zijn dit jaar de volgende bestuursleden aan de beurt:

Francien Mooijekind, voorzitter; Francien stelt zich herkiesbaar.

Wim Siegers, penningmeester: Wim stelt zich herkiesbaar.

Karin Dobber, voorzitter PR-/Sintelbaancommissie; Karin stelt zich herkiesbaar.

Lex Bekker, lid baancommissie: Lex stelt zich herkiesbaar.

Tot een half uur vóór aanvang van de algemene vergadering kunnen door het bestuur of door ten minste tien leden kandidaten worden gesteld voor de functie van bestuurslid.                  Stemrecht hebben leden vanaf 16 jaar.

b. Commissies
Er zijn nog altijd diverse vacatures in commissies: 2 bij de Technische commissie, 2 bij de PR commissie. Wie van de aanwezigen stelt zich beschikbaar en welke namen van potentiële kandidaten kunnen genoemd worden? Invulling is noodzaak!

6.    Goedkeuring Beleidsvoornemens en activiteiten 2019 en begroting voor seizoen 2018-2019 incl. voorstel contributie

a. Beleidsvoornemens

De beleidsvoornemens, activiteiten en begroting zijn opgenomen in het jaarverslag en staan op de website.

Komend jaar wil het bestuur meer aandacht schenken aan het versterken van ‘het clubgevoel’ binnen de vereniging en het verder ontwikkelen van het trainerscorps. Ook blijft de aandacht gericht op gestructureerde ledenwerving en wordt bekeken of verdere verbetering van opslagruimten mogelijk is.

B. Contributievoorstel

Het bestuur stelt voor de contributie komend jaar gelijk te houden aan vorig jaar. Zie hiervoor het voorstel bij de begroting. 

7.    Benoeming kascontrolecommissie.

Voor komend jaar hebben de leden René Kops en Nienke van der Zee zich bereid verklaard de financiën van de vereniging te controleren. De vergadering wordt gevraagd hiermee in te stemmen.

8.    Rondvraag en sluiting.           

 (NB na afloop is er nog een gezellige ‘borrel’ voor alle aanwezigen om even na te kletsen)

Bekijk hier het jaarverslag 2017-2018  en het Huishoudelijk Reglement versie 2012 .

Namens het bestuur,  

Rob Verweij, secretaris

PS. Op de vergadering zijn een aantal hardcopy exemplaren van het jaarverslag aanwezig.

Nieuws overzicht