Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2019 AV Suomi

Hierbij nodigen wij alle leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse ALGEMENE LEDENVERGADERING, die gehouden zal worden op dinsdag 10 december 2019 in de kantine van AV SUOMI op het sportpark Groeneveen, aanvang 20.30 uur.  Na afloop is er nog een gezellige ‘borrel’ voor alle aanwezigen om even na te kletsen.

De belangrijkste stukken staan vermeld in het nieuwe jaarmagazine Sintelbaan, die alle aanwezige leden als eerste zullen ontvangen.

Het gehele document met financieel jaarverslag 2018-2019 en de beleidsvoornemens en begroting 2019-2020 vind je hier.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter  
 1. Ingekomen stukken en mededelingen
 1. Goedkeuring notulen vergadering d.d. 11 december 2018

 De notulen zijn opgenomen in dit jaarverslag en staan op de website.

 1. Goedkeuring jaarverslagen

De jaarverslagen zijn opgenomen in het jaarverslag en staan op de website.

  1. Jaarverslag algemeen bestuur incl. commissies
  2. Financieel jaarverslag 
  3. Verslag Kascontrolecommissie (mondeling)
 1. Verkiezingen

a. Bestuur 

* Volgens het rooster van aftreden zijn dit jaar de volgende bestuursleden aan de beurt:

Rob Verweij, secretaris; Rob stelt zich herkiesbaar.

René van Houwelingen, voorzitter Techn. commissie: René stelt zich herkiesbaar.

Paul de Boer, voorzitter Wegwedstrijdcommissie; Paul stelt zich niet herkiesbaar.

Momenteel is helaas nog geen nieuwe kandidaat voor de vervanging van Paul gevonden. Belangstellenden kunnen zich melden bij het bestuur.

Tot een half uur vóór aanvang van de algemene vergadering kunnen door het bestuur of door ten minste tien leden kandidaten worden gesteld voor de functie van bestuurslid.  Stemrecht hebben leden vanaf 16 jaar. 

 1. Stand van zaken wervingscampagne vrijwilligers

Het kan niemand ontgaan zijn dat we op zoek zijn naar leden die de vereniging draaiende kunnen houden. Ter vergadering terugkoppeling van de postercampagne en de nieuwsbriefspecial.

Er zijn nog altijd diverse vacatures in commissies: 2 bij de Technische commissie, 2 bij de PR commissie, 3 bij de wegwedstrijdcommissie, 2 bij de vrijwilligerscommissie. Daarnaast wordt gezocht naar leden die wellicht trainer willen worden. Wie van de leden stelt zich beschikbaar en welke namen van potentiële kandidaten kunnen genoemd worden? 

 1. Goedkeuring Beleidsvoornemens en activiteiten 2019-2020 en begroting voor seizoen 2019-2020 incl. voorstel contributie

a. Beleidsvoornemens

De beleidsvoornemens, activiteiten en begroting zijn opgenomen in het jaarverslag en staan op de website. Komend jaar wil het bestuur meer aandacht schenken aan het versterken van ‘activiteiten die de betrokkenheid van leden binnen de vereniging vergroten’ en het verder ontwikkelen van het trainerscorps. Ook blijft de aandacht gericht op gestructureerde ledenwerving en wordt bekeken of verder ontwikkelen van de accommodatie met meer activiteiten tot de mogelijkheden behoort.

B. Contributievoorstel

Het bestuur stelt voor de contributie komend jaar met 2% te verhogen, met name het gevolg van prijsstijgingen. Zie hiervoor het voorstel bij de begroting.

 1. Benoeming kascontrolecommissie.

Voor komend jaar worden tijdens de vergadering twee leden gevraagd de financiën van de vereniging te controleren. De vergadering wordt gevraagd met hun voordracht in te stemmen.

 1. Rondvraag en sluiting. 

(NB na afloop is er nog een gezellige ‘borrel’ voor alle aanwezigen om even na te kletsen)

Bekijk hier het Jaarverslag en het Huishoudelijk Reglement versie 2012.

Namens het bestuur, 

Rob Verweij, secretaris.

Nieuws overzicht