Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Dinsdag 8 december 2020 om 20.30 uur houden wij onze algemene ledenvergadering. Vanwege het coronavirus kan deze dit jaar niet in de kantine plaatsvinden, maar zal deze online plaatsvinden via MS teams. Hierbij nodigen wij alle leden van AV Suomi uit tot het bijwonen van deze online ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Via onderstaande link kun je op dinsdag 8 december 2020 deelnemen aan de online vergadering.

Klik hier om in te loggen. Klik vervolgens op “Doorgaan in deze browser”. Er is geen download of installatie vereist. 

 

Om zicht te hebben op het aantal potentiële deelnemers en na te gaan of iedereen verbinding kan krijgen, verzoeken we je uiterlijk maandag 7 december 2020 aan te melden via secretaris@avsuomi.nl. Dan hebben we meteen de presentielijst compleet!

De (verkorte) agenda ziet er als volgt uit:

1) Opening door de voorzitter

2) Goekeuring notulen van de jaarvergadering d.d. 10-12-2019.

3) Ingekomen stukken en mededelingen

4) Goedkeuring jaarverslagen 2019-2020.

In het kort worden het bestuurlijk een financieel jaarverslag toegelicht en bestaat er de mogelijkheid tot vragen stellen. Als laatste onderdeel een kort verslag van de kascontrole commissie.

5) Verkiezingen bestuur.

De leden Francien Mooijekind (voorzitter), Wim Siegers (penningmeester), Karin Dobber (PR-commissie) en Lex Bekker (baancommissie) stellen zich herkiesbaar. Tot een half uur voor de vergadering kunnen nog andere kandidaten worden voorgesteld door het bestuur of door 10 leden van de vereniging).

6) Goedkeuring beleidsvoornemens en activiteiten voor seizoen 2020-2021, de begroting voor het nieuwe seizoen en het voorstel om de contributie met gemiddeld 2% te verhogen.

Ter vergadering wordt een korte toelichting gegeven op het voorgestane beleid, de begroting voor het seizoen 2020-2021 en de contributieverhoging. Tevens is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

6) Benoeming kascontrolecommissie

7) Rondvraag en sluiting.

 De volledige agenda en alle stukken voor de vergadering vind je hier.

Het verkorte het jaarverslag, de beleidsvoornemens en de begroting vind je ook hier in de digitale "glossy" Sintelbaan.

Voor het bestuur is het ook een noviteit om op deze manier een jaarvergadering te houden. We hopen dat er veel leden willen participeren en duimen dat alles goed gaat verlopen!

Met vriendelijke groet,

Francien Mooijekind

voorzitter

 

Downloads:

Nieuws Overzicht