Kort verslag Algemene Ledenvergadering (ALV)

Dinsdagavond 8 december 2020 hadden wij een bijzondere Algemene Ledenvergadering: 5 bestuursleden op ruim 1,5 meter afstand in de kantine en 13 belangstellende leden thuis achter de laptop of tablet. Dit dankzij het coronavirus dat sinds het afgelopen jaar de wereld, en dus ook onze vereniging, in z’n greep houdt. Hier volgt een kort verslag van deze ALV.

Onze voorzitter, Francien Mooijekind, heet allen welkom en spreekt een woord van dank uit naar haar medebestuursleden en de leden van de PR-Sintelbaancommissie die er voor gezorgd hebben dat alle officiële stukken en een ‘Eindejaar Sintelbaan glossy’ voor alle leden ruim op tijd beschikbaar waren via de nieuwsbrieven en op de website.

Er waren geen ingekomen stukken en de mededelingen bleven beperkt tot het noemen van de afmeldingen. Het verslag van de vorige ALV werd ongewijzigd vastgesteld.

Jaarverslag 2019-2020

Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van alle maatregelen omtrent het coronavirus: sluiten baan, markeringen aanbrengen, beperkt opstarten trainingen in fases, trainen in groepen van 2, van 4, afgelasting van wedstrijden, uitstel en afstel van competitie, sluiting kantine etc. etc. En uiteraard steeds communiceren met trainers en leden. Daarnaast was er sprake van een aantal trainerswisselingen, die de aandacht van het bestuur opeisten.

Gelukkig ook mooie ontwikkelingen in 2020: opstarten van de Survivalrungroep binnen AV Suomi, de Winter Wonderlandparty voor alle vrijwilligers, de formatie van een nieuwe Wegwedstrijd Commissie en Technische Commissie en het voortzetten van de begeleiding van de jeugdtrainers. 

Aan de hand van leuke foto’s neemt Francien de vergadering vervolgens mee langs alle activiteiten die het afgelopen jaar wèl doorgang hebben gevonden. (mede door het motto van het bestuur om te kijken wat er wèl kan)

Financieel gezien was het door de coronamaatregelen een onzeker jaar. Inkomsten uit kantine, baanverhuur en wedstrijden vielen ver terug terwijl de kosten beperkt terug liepen (o.a. baanhuur en trainersvergoedingen). De vereniging heeft als gedeeltelijke compensatie een Covid bijdrage van €4000 aangevraagd en gekregen. Per saldo resteerde een positief resultaat van ruim €2000. Dat zal worden toegevoegd aan de reserves voor grote investeringen in de toekomst.

Uit de balans blijkt dat we begin oktober over voldoende liquide middelen beschikken. Wel is een tweetal subsidies vooruit ontvangen (80e Pim Mulierloop en 4-5 mei bevrijdingsvuur estafetterun, die beiden werden afgelast). Daar tegenover staan nog wat kosten die al gemaakt zijn (o.a. medailles 80e Pim Mulierloop en kosten tijdwaarneming). De vereniging staat er financieel gelukkig nog gezond voor!

Het bestuurlijk en financieel jaarverslag leveren geen vragen op en worden ongewijzigd vastgesteld door de vergadering.

Verkiezingen

Aangezien er geen tegenkandidaten gesteld waren zijn Francien Mooijekind (voorzitter), Wim Siegers (penningmeester), en Lex Bekker (Baancie.) herkozen voor een periode van twee jaar en is Karin Dobber (PR-Sintelbaancie.) op haar verzoek verkozen voor één jaar.

Beleidsvoornemens en activiteiten 2020-2021 en begroting seizoen 2020-2021 incl. voorstel contributie

Komend jaar zal ook weer gedomineerd gaan worden door het coronavirus; desondanks zal geprobeerd worden zoveel mogelijk zaken wel door te laten gaan (trainingen, onderlinge wedstrijdjes e.d.) Verder zal het materiaalplan geactualiseerd worden en wordt een nieuw beleidsplan voor de middellange termijn gemaakt.

In de begroting wordt beperkt rekening gehouden met de coronamaatregelen. Het zijn in het algemeen conservatieve ramingen. Wel gaan we uit van wat hogere contributie inkomsten door een lichte groei van het ledental bij de survivalrun en de jongste jeugd. Qua lasten houden we rekening met diverse prijsverhogingen. Per saldo resteert een klein plusje. Wel houdt het bestuur de vinger aan de pols en zal dit voorjaar zien of een aanpassing van de begroting noodzakelijk is op basis van de ontwikkelingen met het coronavirus. De vergadering stemde in met een contributieverhoging van gemiddeld 2%, wat neerkomt op stijging van €1 per kwartaal.

Komend jaar zullen Lies Willockx en Silvia Springveld de kascommissie vormen.

Rondvraag

In de rondvraag werd gevraagd op welke wijze de relatie tussen WWC en TC enerzijds en bestuur anderzijds geborgd wordt als zij niet direct in bestuur zitten. Dat gebeurt door contactpersonen en soms samen vergaderen. Daarnaast was er een vraag over het plotseling vertrek van René van Houwelingen. De voorzitter gaf daar een korte toelichting op. Het was een wat langer lopend proces en was een treurig besluit, zowel voor het bestuur, maar vooral voor René. Op de vraag of er niet meer reclameborden langs de baan kunnen komen van bijv. leden met een eigen bedrijf was het antwoord dat het bestuur dit graag zou zien, maar er geen menskracht is om hiermee aan de slag te gaan. Het bestuur gaf desgevraagd aan positief te staan aan eventuele verhuur in de zomermaanden van onze faciliteiten aan andere sportclubs in de regio (zoals afgelopen zomer ook al gebeurde). Op de vraag of de leden van de Survivalrun ook echte leden van Suomi zijn werd positief geantwoord. 

Als laatste werd het bestuur gecomplimenteerd met de wijze waarop zij is omgegaan met de gevolgen van de Corona pandemie (uitgangspunt zoveel mogelijk maken wat er wèl kan) en de communicatie naar de leden. De voorzitter neemt die complimenten graag in ontvangst, maar speelt die meteen door naar de trainers en de leden die dit door hun inzet en gedrag ook mogelijk hebben gemaakt! 

Nieuws Overzicht