Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigen wij alle leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse ALGEMENE LEDENVERGADERING, die gehouden zal worden op (onder voorbehoud coronamaatregelen) dinsdag 14 december 2021, AANVANG 20.30 UUR, in de kantine van AV Suomi, Kerkpad 59, 2071 CX  Santpoort-Noord.

Aansluitend aan deze vergadering zal rond 21.30 uur een BIJZONDERE ALGEMENE LEDENVERGADERING plaatsvinden met als enig agendapunt: goedkeuring van de vernieuwde statuten.

Hier vindt u het gehele document met financieel jaarverslag 2020-2021 en de beleidsvoornemens en begroting 2021-2022.

LEES VERDER voor de Agenda:

 

 

AGENDA:

  1.             Opening door de voorzitter 

 

  1.             Ingekomen stukken en mededelingen

 

  1.             Goedkeuring notulen vergadering d.d. 8 december 2020

 De notulen zijn opgenomen in dit jaarverslag en staan op de website.

 

  1.             Goedkeuring jaarverslagen

De jaarverslagen zijn opgenomen in het jaarverslag en staan op de website. Ter vergadering zullen de jaarverslagen toegelicht worden en kunnen vragen gesteld worden.

a.                  Jaarverslag algemeen bestuur incl. activiteitenoverzicht.

b.                  Financieel jaarverslag 

c.                  Verslag Kascontrolecommissie (Lies Willockx en Silvia Springveld)

 

5.   Statutenwijziging, aanpassing huishoudelijk reglement en bestuursreglement

Vanwege de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, waarin vooral wijzigingen zijn opgenomen aangaande belangenverstrengeling en transparant bestuur, moesten de statuten aangepast worden. Het bestuur heeft besloten de statuten meteen weer geheel ‘up to date’ te maken. Ter vergadering toelichting op de gewijzigde statuten, waarna vaststelling. 

Voor de statutenwijziging dient minimaal de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig te zien en 2/3 deel daarvan voor te stemmen.

In aansluiting op de statutenwijziging heeft het bestuur besloten om ook het huishoudelijk reglement aan te passen en een bestuursreglement te maken. Ter vergadering toelichting en vaststelling.

 

6. Verkiezingen

a. Bestuur

* Volgens het rooster van aftreden zijn dit jaar de volgende bestuursleden aan de beurt:

Rob Verweij, secretaris; Rob stelt zich herkiesbaar voor de periode van één jaar

Karin Dobber was nog slechts een jaar beschikbaar en is niet herkiesbaar.

Door het bestuur wordt voorgesteld een nieuw bestuurslid te benoemen namens de survivalrungroep: Bert Oortgijsen.

Momenteel is er geen directe bestuurdersvertegenwoordiging van de Technische Commissie, PR-commissie en de Wegwedstrijdcommissie. Er zijn ook geen nieuwe kandidaten.

Leden van het bestuur worden telkens voor een periode van twee jaar benoemd. De overige leden stellen zich dus volgend jaar al dan niet herkiesbaar.

Tot een half uur vóór aanvang van de algemene vergadering kunnen door het bestuur of door ten minste tien leden kandidaten worden gesteld voor de functie van bestuurslid.                   Stemrecht hebben leden vanaf 16 jaar.

      

  1. Goedkeuring Beleidsvoornemens en activiteiten 2021-2022 en begroting voor seizoen 2021-2022 incl. voorstel contributie

a. Beleidsvoornemens

De beleidsvoornemens, activiteiten en begroting zijn opgenomen in het jaarverslag en staan op de website. 

Komend jaar zal het bestuur nog steeds bezig zijn met de gevolgen van de Coronapandemie in de breedste zin van het woord, het verder ontwikkelen van het trainerscorps en het verder uitwerken van plannen voor breder gebruik van de accommodatie.

b. Begroting en Contributievoorstel

Het bestuur stelt voor de contributie komend jaar niet te verhogen. Zie hiervoor het voorstel bij de begroting.

 

  1.             Benoeming kascontrolecommissie.

Voor komend jaar worden tijdens de vergadering twee leden gevraagd de financiën van de vereniging te controleren. De vergadering wordt gevraagd met hun voordracht in te stemmen.

 

 

  1.             Toekomstvisie benutting accommodatie 

Het afgelopen jaar heeft het bestuur benut om zich te buigen over het verder benutten van onze accommodatie, enerzijds om met de tijd mee te gaan, anderzijds om meer gebruik mogelijk te maken. Ter vergadering aan de hand van enkele schetsen een toelichting op de ideevorming en het vervolg.

 

  1.   Rondvraag en sluiting.          

 

Het jaarverslag, het vernieuwde Huishoudelijk Reglement ( versie 2021)  en nieuwe bestuursreglement (versie 2021) zijn te vinden op de website van Suomi: www.avsuomi.nl.

 

Namens het bestuur, 

 

Rob Verweij, secretaris.

Nieuws Overzicht