Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging ALV

Hierbij nodigen wij alle leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse ALGEMENE LEDENVERGADERING van AV Suomi, die gehouden zal worden op dinsdag 13 december 2022 in de kantine van AV SUOMI op het sportpark Groeneveen, aanvang 20.30 uur. Na afloop is er nog een gezellige ‘borrel’ voor alle aanwezigen om even na te kletsen. 

Het gehele document met financieel jaarverslag 2021-2022 en de beleidsvoornemens en begroting 2022-2023 vind je hier.

Agenda:

  1.  Opening door de voorzitter  

 

  1.  Ingekomen stukken en mededelingen

 

  1.  Goedkeuring notulen vergadering d.d. 17 februari 2022 en de bijzondere algemene ledenvergadering op diezelfde datum. 

 De notulen zijn opgenomen in dit jaarverslag en staan op de website.

 

  1.  Goedkeuring jaarverslagen 2021-2022

De jaarverslagen zijn opgenomen in het jaarverslag en staan op de website. Ter vergadering zal de voorzitter kort terugblikken op het afgelopen jaar. Daarnaast zullen de jaarverslagen toegelicht worden en kunnen vragen gesteld worden.

a.                  Jaarverslag algemeen bestuur incl. activiteitenoverzicht en commissies.

b.                  Financieel jaarverslag 

c.                  Verslag kascontrolecommissie (Lies Willockx en Silvia Springveld) 

5. Verkiezingen

a. Bestuur

* Na de statutenwijziging van vorig jaar zijn de volgende bestuursleden aftredend en statutair niet direct herkiesbaar:

   Lex Bekker, algemeen bestuurslid, tevens lid baancie.

   Wim Siegers, penningmeester

   Rob Verweij, secretaris

Volgens het rooster van aftreden is het volgende bestuurslid aftredend:

   Francien Mooijekind, voorzitter. Francien stelt zich opnieuw herkiesbaar.

De volgende kandidaten hebben zich verkiesbaar gesteld en worden door het bestuur voorgedragen als nieuwe bestuursleden.

   Basjan Berkhout, vader van een pupil

   Sjoerd Hak, vader van een pupil

   Daniëlle den Hartigh, hardloopster en moeder van een survivalrunner

   Desirée Koster, baanatlete en trainster CD junioren

 

Binnen het nieuwe bestuur zullen de taken onderling worden verdeeld.

Leden van het bestuur worden telkens voor een periode van twee jaar benoemd. De overige leden stellen zich dus volgend jaar al dan niet herkiesbaar.

 

Tot een half uur vóór aanvang van de algemene vergadering kunnen door het bestuur of door ten minste tien leden kandidaten worden gesteld voor de functie van bestuurslid.     

Stemrecht hebben leden vanaf 16 jaar.

      

  1. Goedkeuring Beleidsvoornemens en activiteiten 2022-2023 en begroting voor seizoen 2022-2023 incl. voorstel contributie

a. Beleidsvoornemens

De beleidsvoornemens, activiteiten en begroting zijn opgenomen in het jaarverslag en staan op de website. 

 

Komend jaar zal het grotendeels vernieuwde bestuur haar weg moeten vinden en daarbij in  ieder geval bezig zijn met het verder ontwikkelen van het trainerscorps, vernieuwing van materialen  en het verder uitwerken van plannen voor breder gebruik van de accommodatie tot een Multi Sport Accommodatie

 

b. Begroting en Contributievoorstel

Het bestuur stelt voor de contributie komend jaar met 2% te verhogen. (Sterk stijgende kosten en enkele verwachte tegenvallende  

opbrengsten liggen hieraan ten grondslag). Zie hiervoor het voorstel bij de begroting.

 

  1.  Benoeming kascontrolecommissie.

Voor komend jaar worden tijdens de vergadering twee leden gevraagd de financiën van de vereniging te controleren. De vergadering wordt gevraagd met hun voordracht in te stemmen.

 

  1.   Rondvraag en sluiting.          

 

Na de vergadering is er volop gelegenheid om met elkaar een drankje te drinken en een hapje te nuttigen.

 

 

Namens het bestuur, 

Rob Verweij, secretaris.

 

 

 

Nieuws Overzicht