Kort verslag ALV

Afgelopen dinsdag 13 december heeft de algemene ledenvergadering van AV Suomi plaatsgevonden. Hierbij een kort verslag van o.a. het bestuurlijk jaarverslag, het financieel jaarverslag, de verkiezing van nieuwe bestuursleden, de beleidsvoornemens en begroting en de contributie per 1 januari 2023.

Kort verslag Algemene ledenvergadering AV Suomi, d.d. 13-12-2022

 Bestuurlijk jaarverslag

In een toelichting op het bestuurlijk jaarverslag gaf de voorzitter aan dat we het afgelopen jaar nog de naweeën van de coronapandemie hadden. Gedurende de hele coronaperiode hebben we 20 keer de regels voor trainingen moeten aanpassen. Daarnaast is er veel administratief werk verricht vanwege veranderde wetgeving en is achter de schermen doorgewerkt aan de planvorming om de accommodatie verder te ontwikkelen tot een multifunctionele sport accommodatie. Aan de hand van slides liep de voorzitter de activiteiten van het afgelopen jaar door: diverse baanwedstrijden met goede prestaties van m.n. de pupillen, een 2e plek voor Ilona Zeilmaker bij de NK vijfkamp werpen, goede resultaten van de survivalrun jeugd bij hun activiteiten met bronzen, zilveren en een gouden certificaten, na 2 jaar weer een Pim Mulierloop, een actieve vrijwilligerscommisie, een leuke family and friends dag, vernieuwing van het dak van het wedstrijdsecretariaat, en leuke clubkampioenschappen met een mooi afscheid van Cedo Paic. 

Financieel jaarverslag

Aan de inkomstenkant waren een hogere contributie opbrengst (door lichte groei in ledental), meer opbrengst verhuur krachthonk, diverse subsidies en meer kantine-inkomsten dan begroot de meevallers. Door de nasleep van coronamaatregelen kon een aantal activiteiten niet doorgaan en leverden daardoor ook minder op. Bij de lasten waren een lagere huur van de baan (compensatie door de gemeente) en een iets lagere kosten voor trainingsactiviteiten de meevallers. Hogere bestuurskosten werden o.a. veroorzaakt door notariskosten, einde jaars extraatje voor trainers en aanschaf van apparatuur. Door de sterk gestegen energieprijzen komen de kwamen de kosten voor het clubgebouw veel hoger uit, maar ook door het reserveren voor een ‘energiefonds’ om komend jaar gewapend te zijn tegen eventueel nog hogere energielasten. Per saldo werd het jaar met een positief resultaat van ruim € 4300 afgesloten. Dat wordt toegevoegd aan de reserve en komt ten gunste aan de balans.

De balans zelf ziet er goed uit, mede door de maximaal verkregen bijdragen van het Rijk inzake de coronapandemie. N.a.v. een vraag over het ‘energiefonds’ wordt afgesproken als we het komend jaar niet nodig hebben voor onze energierekening, dat dan gekeken wordt naar verduurzamingsmaatregelen aan het gebouw.

De kascontrolecommissie heeft alles bekeken en in orde bevonden. Het bestuur werd door de vergadering decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid.

Verkiezing nieuwe bestuursleden

Afscheid werd genomen van Lex Bekker en Rob Verweij als bestuursleden. Als nieuwe bestuursleden werden verwelkomd: Danniëlle den Hartigh, Desirée Koster, Basjan Berkhout en Sjoerd Hak. Daniëlle wordt secretaris; de overige taken zal het bestuur nog verdelen. Wim Siegers was weliswaar statutair aftredend, maar gezien het belang van continuïteit van bestuur en borging van financiële expertise heeft hij zich bereid verklaard toch nog enige tijd aan te blijven als bestuurslid. De vergadering stemde daarmee in. Francien Mooijekind was aftredend en herkiesbaar. Zij blijft aan als voorzitter. Bert Oortgijsen bleef gewoon aan als bestuurslid.

Beleidsvoornemens en begroting

Het grotendeels vernieuwde bestuur gaat komend jaar o.a. aan de slag met afronding van een nieuw beleidsplan, de planvorming van de gewenste multi sport accommodatie, de organisatie van zowel baan- als wegwedstrijden, de verdere ontwikkeling van het survivalrun parcours en last but not least de organisatie van de family and friends dag en de clubkampioenschappen. 

Dit alles met een sluitende begroting. Daarbij is rekening  gehouden met licht teruglopende inkomsten uit contributies en kantine t.o.v. de realisatie in 2022. Aan de lastenkant nemen de kosten van energie toe, alsook een lichte stijging van trainingsactiviteiten en baangebruik. 

Contributie 2023 beperkt tot 2%

2023 wordt een lastig jaar voor AV Suomi. We worden niet alleen geconfronteerd met een verdubbeling van de energieprijzen, maar ook allerlei andere kosten gaan omhoog. Zo stijgen kosten van onze website, financiële en ledensystemen met meer dan 20%, abonnementen voor koffie en kassasystemen met meer dan 10%,  en daarnaast verhoging met meerdere procenten van verzekeringen, Buma Stemra rechten, opleidingen, afdracht aan Atletiekunie etc. Daarnaast schatten we in dat de inkomsten uit contributies en kantinegebruik (licht) zullen dalen als gevolg van de economische situatie. Gezien de voorziening van een energiefonds uit het lopende jaar en een sobere begroting zijn we blij dat we de verhoging van de contributie beperkt kunnen houden tot 2%.

Nieuws Overzicht