Kort verslag Algemene Ledenvergadering (ALV) 17-02-2022

Op donderdag 17 februari 2022 vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Ook dit jaar weer een bijzondere vergadering vanwege coronamaatregelen en enkele belangrijke onderwerpen. 13 mensen in de kantine en 7 vanuit huis. Daardoor eindtijd van 22.00 uur. 

Onze voorzitter, Francien Mooijekind, heet allen welkom en spreekt een woord van dank uit naar de aanwezigen voor het bijwonen van deze vergadering en haar medebestuursleden voor het ruim op tijd beschikbaar hebben van alle stukken via de nieuwsbrieven en op de website.

 

Er waren geen ingekomen stukken en de mededelingen bleven beperkt tot het noemen van de afmeldingen. Het verslag van de vorige ALV werd ongewijzigd vastgesteld.

 

Jaarverslag 2020-2021

Ook dit jaar stond vooral in het teken van alle maatregelen omtrent het coronavirus: sluiten van de baan en kantine, beperkt opstarten trainingen in fases, trainen in groepen van 2, van 4, afgelasting van wedstrijden, uitstel en afstel van competitie, etc. etc. En uiteraard steeds communiceren met trainers en leden. Daarnaast was er sprake van een aantal trainerswisselingen, die de aandacht van het bestuur opeisten. Hopelijk wordt 2022 weer een ‘normaal’ jaar.

Gelukkig ook mooie dingen in 2021: de groei van het ledental, zowel bij de survivalrun als de atletiek, de organisatie van ‘De Olympische sportzomer’ door de vrijwilligerscommissie, de eerste Suomi jeugdcross voor alle jeugdleden,  de Friends and familywedstrijd, bespreking van het beleidsplan van de Technische commissie met de trainers, aanschaf nieuw materiaal, begeleiding van de jeugdtrainers etc. 

Aan de hand van leuke foto’s nam Francien de vergadering mee langs een aantal ‘highlights’. 

 

Financieel gezien was het door de coronamaatregelen ook weer een lastig jaar. Inkomsten uit kantine en  baanverhuur vielen grotendeels weg terwijl de kosten slechts beperkt terug liepen.  Gelukkig kon de vereniging met succes een beroep doen op compensatieregelingen van Rijksoverheid en gemeente Velsen. Daardoor bleef het exploitatietekort beperkt tot ruim € 500.

Uit de balans blijkt dat we begin oktober over voldoende liquide middelen beschikten en dat de vermogenspositie als redelijk omschreven kan worden.  De vereniging staat er financieel gelukkig nog gezond voor!

Het bestuurlijk en financieel jaarverslag leveren geen vragen op en worden ongewijzigd vastgesteld door de vergadering.

 

Statutenwijziging en Huishoudelijk Reglement en Bestuursreglement

Vanwege de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) moesten we onze statuten aanpassen. O.a. zaken over besluitvorming bij tijdelijke of permanente afwezigheid van bestuursleden, het functioneren als ‘demissionair bestuur’ en het omgaan met ‘strijdig belang’ zijn in de nieuwe statuten opgenomen. Ook is de relatie met de Survivalrun Bond  Nederland er in gevlochten. Daarnaast is de benoemingstermijn van bestuursleden gemaximeerd op 6 jaar om doorstroming/vernieuwing te bevorderen. Als laatste is op een aantal plaatsen en het taalgebruik gemoderniseerd. In een tweetal stappen zijn de nieuwe statuten door de vergadering goedgekeurd. Na het passeren bij de notaris zullen de nieuwe statuten op de website worden gezet.

 

Mede als gevolg van de nieuwe statuten is ook het huishoudelijk reglement aangepast aan de huidige tijd. In de vergadering werd het aantal verplichte diensten voor vrijwilligerswerk teruggebracht naar tenminste 1 per jaar. Ook werd het aantal verplicht te behandelen onderwerpen in de ALV gereduceerd. De vergadering stelde vervolgens het reglement vast.

Door de nieuwe WBTR heeft het bestuur gelijk besloten een bestuursreglement op te stellen met afspraken over belangenverstrengeling, informatie over nevenfuncties, regulering grotere uitgaven en aannemen van geschenken. Ook dit reglement werd vastgesteld.

 

Verkiezingen

Rob Verweij (secretaris) wordt, op eigen verzoek, voor één jaar herbenoemd. Bert Oortgijsen wordt nieuw bestuurslid namens de survivalrungroep en Karin Dobber (PR-Sintelbaancie.) was niet meer herkiesbaar. Helaas zijn er geen nieuwe kandidaten, waardoor het bestuur onderbezet blijft.

De voorzitter nam met warme woorden afscheid van Karin; zij zal zeer gemist worden in het bestuur, zowel door haar persoonlijkheid als inbreng en enthousiasme.

 

Beleidsvoornemens en activiteiten 2021-2022 en begroting seizoen 2021-2022 incl. voorstel contributie

Komend jaar zal ook weer gedomineerd gaan worden door de coronamaatregelen; desondanks zal geprobeerd worden zoveel mogelijk zaken weer op te starten. O.a. baan- en wegwedstrijden, onderlinge wedstrijden, nieuwe materialen, een nieuw beleidsplan voor de middellange termijn.

In de begroting wordt beperkt rekening gehouden met de corona-effecten. Het zijn i.h.a. conservatieve ramingen. Wel gaan we uit van wat hogere contributie inkomsten door een lichte groei van het ledental. Qua lasten houden we rekening met diverse prijsverhogingen en toenemende kosten voor trainingen (aantal trainers en impuls opleidingen). Per saldo hopen we op een neutrale uitkomst aan het einde van het jaar. (NB na het opstellen van de begroting explodeerden de energietarieven; het effect hiervan zal uiteindelijk ook van invloed zijn  op het jaarresultaat). De vergadering nam met genoegen kennis van het gelijk blijven van de contributie.

Komend jaar zullen Lies Willockx en Silvia Springveld wederom de kascommissie vormen.

 

Presentatie ‘Toekomstvisie benutting accommodatie’. 

Wim Siegers en Rik Heeremans presenteerden de eerste ideeën voor het aanpassen van de accommodatie tot een multi outdoor sport accommodatie in de toekomst. Doel is een breder publiek te trekken en het complex meer en efficiënter te gaan gebruiken. Onderdeel van de ideeën zijn o.a. een nieuw multirek, een Yoga/fitness plein, een ‘power hill’, cardio toestellen, upgrading van het survival parcours, een welkomstbord. Planning en kosten moeten nog geconcretiseerd worden. Wel is de bedoeling dat de plannen voor Suomi  kostenneutraal uitgevoerd kunnen worden. De vergadering nam met instemming kennis van de ideeën die nu verder uitgewerkt kunnen gaan worden en in overleg met de gemeente op haalbaarheid bekeken zullen worden.

 

Rondvraag

Van de rondvraag werd dit jaar geen gebruik gemaakt.

Nieuws Overzicht