Kort verslag ALV

Afgelopen dinsdag 12 december 2023 heeft de algemene ledenvergadering van Atletiek Vereniging Suomi plaatsgevonden. Hierbij een kort verslag van o.a. het bestuurlijk jaarverslag, het financieel jaarverslag, meerjarenbeleidsplan 2023-2027, de beleidsvoornemens en begroting en de contributie per 1 januari 2024.

De vergadering werd voorgezeten door de vice-voorzitter, Wim Siegers, omdat onze voorzitter helaas door ziekte verhinderd was. Na het welkom heten stond hij even stil bij het overlijden van ons oudste lid van verdienste Mevrouw Adelaar-Hurkmans, die in november is overleden.

Jaarverslag

Na goedkeuring van het verslag van de vorige jaarvergadering werd kort teruggeblikt op de activiteiten van het afgelopen jaar, zoals succesvolle baan- en wegwedstrijden en survivalruns, een meerjarenbeleidsplan, nieuw energiecontract, renovatie van de toiletten, nieuw Niintje beweegprogramma. In het jaarverslag is een uitgebreide opsomming van activiteiten weergegeven, het volledige jaarverslag vind je hier.

Financieel jaarverslag

Wat de financiën  betreft is het boekjaar met een minieme plus van € 214 afgesloten. Meevallers waren m.n. de opbrengst van de Grote Clubactie en toegekende subsidies voor onderhoud en tegemoetkoming in energiekosten. Door aanschaf van hardware en toerekening van kosten voor vrijwilligers kwamen de bestuurs-/organisatiekosten hoger uit dan begroot. Op basis van de controle door de kascommissie werd het bestuur decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid.

Meerjarenbeleidsplan 2023-2027

Vervolgens werd het nieuwe meerjarenbeleidsplan voor de periode 2023 – 2027 vastgesteld. Enkele hoofdpunten: verder ontwikkelen tot een multi sportaccommodatie, verdere kwaliteitsimpuls trainers, verduurzaming accommodatie, en oppakken sponsoring.

Beleidsvoornemens, Begroting & Contributie

Bij de beleidsvoornemens voor het komende jaar stond het doorzetten van het in gang gezette beleid voorop. Wel zijn er grote zorgen over de continuïteit van de baanwedstrijdcommissie en het kantine beheer door terugtreden van leden. Komend jaar moet zowel een nieuwe baanwedstrijdleider als kantinebeheerder geworven worden. Daarover zal nader gecommuniceerd gaan worden.

De begroting voor 2024 is met de nodige onzekerheden omgeven omdat niet alle verwachte prijsstijgingen bekend zijn. Uitgangspunt is een sluitende begroting op basis van een conservatieve raming. De begroting werd goedgekeurd. 

Op basis van de begroting en gezien de onzekerheden ging de vergadering akkoord met een contributieverhogingvan 4% voor de atletiek-/hardloopleden en 3% voor de survivalrunleden (zij betalen hun afdracht aan de SurvivalRunBond namelijk rechtstreeks en niet via de contributie). De nieuwe tarieven komen op de website te staan. 

Contributiebeleid

Het bestuur heeft besloten om komend kwartaal een nieuw contributietarief  te introduceren voor hardlopers die 1x per week trainen en ook een wedstrijdlicentie (willen) hebben. Daarmee komt een einde aan onduidelijkheid over aantal keren hardlopen in relatie tot het verplicht hebben van een wedstrijdlicentie. Nadere communicatie volgt. 

Rondvraag

In de rondvraag werden nog vragen gesteld over de mogelijke verhuisplannen van RKVV Velsen richting Groeneveen (bestuur is daar alert op) en het nodige schoonmaken/onderhoud van de baan (zou afgelopen voorjaar plaatsvinden, maar is door gemeente verschoven naar komend voorjaar).

Nieuws Overzicht